Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zriadenie prevádzkarne a ohlásenie prevádzkového času

Mesto Svidník usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce.  Záväzným stanoviskom mesto Svidník deklaruje svoje záujmy o jeho rozvoj, resp. o ochranu obyvateľov pred nežiaducimi vplyvmi podnikateľskej činnosti v meste, pričom v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada na dodržiavanie zdravých podmienok a spôsobu života obyvateľov mesta a na dodržiavanie verejného poriadku v meste. Všeobecne záväzným nariadením sa upravujú v súlade s platnou právnou úpravou podmienky pre oblasť usmerňovania ekonomickej činnosti na území mesta Svidník. 

K vybaveniu je potrebné:

  • Oznámenie o zriadení prevádzkarne a ohlásenie prevádzkového času v prevádzke obchodu a služieb.
  • Živnostenský list resp. výpis z obchodného registra.
  • Doklad o vlastníctve objektu alebo platnú nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov, ak sú spolumajiteľmi ďalšie osoby, priloží sa písomný súhlas spolumajiteľov k podnikateľskej činnosti s uvedením predmetu podnikania. Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvy (napr. s rodinnými príslušníkmi), priloží čestné prehlásenie vlastníka objektu príp. pozemku, so súhlasom na podnikateľskú činnosť. Ak je žiadateľ podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k prenájmu tretím osobám, priloží sa písomný súhlas prenajímateľa k podnájmu.  
  • Doklad o tom, že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti t. j. kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o zmene v užívaní stavby v zmysle stavebného zákona. 
  • Stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva k umiestneniu prevádzkarne.

 

Poplatky: 
bez poplatkov

Lehota na vybavenie:
30 dni

Zákonná úprava:
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Vybavuje: 
Helena Hricenková
Telefón: +421 54 4863 615
E – mail: helena.hricenkova@svidnik.sk
2. poschodie, č. dv. 220 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka