Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územné rozhodnutie

K vybaveniu je potrebné:

  • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - viď prílohy
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní/doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  (napr. stanovisko OÚ odboru ŽP Svidník v prípade, že stavba sa nachádza v chránenom území, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP )
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj  vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta SVIDNÍK  (súhlas pre požitie pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné doložiť od MsÚ odboru financií a správy  mestského majetku)

Upozornenie:
Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatky:  
Výška poplatku je stanovená v zmysle Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ( V. časť, stavebná správa)

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 Zb. a podrobne vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000 Z.z.

Vybavuje:
Ing. Michal Kostik
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: michal.kostik@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

Ing. Karol Richvalský
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: karol.richvalsky@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka