Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Samosprávu mesta Svidník vykonávajú obyvatelia obce v zmysle § 4 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 4 odsek 3 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien

 • orgánmi mesta (mestské zastupiteľstvo a primátor)
 • miestnym referendom
 • zhromaždením obyvateľov mesta

Postavenie samosprávy mesta Svidník upravuje hlavne

 • § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • článok 4 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien.


Mesto Svidník pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta
 • rozhoduje vo veciach mestských daní a mestských poplatkov a vykonáva ich správu
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činností právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviska k investičnej činnosti v meste
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a mestskú verejnú dopravu
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská
 • obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
 • zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
 • vedie evidenciu pamätihodností mesta
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka