Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie reklamnej stavby

Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území obce je nutné povolenie. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou SZ rozlišuje spôsob ich povoľovania, a to nasledovne:

 • ohlásením - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • stavebným povolením - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • stavebným povolením a následnej kolaudačným rozhodnutím - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

K vybaveniu je potrebné:

 • aktuálne doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby,  alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje užívať pozemok alebo stavbu na požadovaný účel
 • list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
 • aktuálny snímok z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia zariadenia
 • dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt alebo fotografiu nehnuteľnosti alebo jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného reklamného a propagačného  zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Svidník (napr. stanoviská správcov podzemných sietí , stanovisko Okresného riaditeľstva PZ okresného dopravného inšpektorátu a iné stanoviská predpísané osobitnými právnymi predpismi)
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
   

Upozornenie:
Rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Reklamné stavby, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta vybavuje Mgr. Marek Varga ARDSYSTÉM s.r.o., Žilina č.t. 0908934259 e-mail: varga@ard.sk

Poplatok:

30 eur  ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
60 eur  ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20  m2,
150 eur ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Lehota na vybavenie:
do 30 dní ak je žiadosť podaná kompletne so všetkými predpísanými formálno-právnymi náležitosťami a dokladmi   

Zákonná úprava:
zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel,
§ 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Vybavuje:
Bc. Marta Haninová
Tel: + 421 54 7521 332 KL. 121
E-mail: marta.haninova@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka