Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Posudková činnosť a Opatrovateľská služba

Posudková činnosť

Mesto Svidník vykonáva posudkovú činnosť, ktorou  sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na domácu opatrovateľskú službu.

K vybaveniu je potrebné:

1. na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • alebo žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • doložiť kópie odborných lekárskych správ nie starších ako šesť mesiacov
 • alebo doložiť  komplexný posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný samosprávnym krajom alebo inou  obcou


2. na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 •  vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • ako prílohu je nevyhnutné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Poplatky:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 16/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby mestom Svidník v znení dodatkov.

Vybavuje:
Anna MARKOVÁ
Tel: + 421 54 4863 634 KL. 134
Mobil: 0915 744 789
E-mail: anna.markova@svidnik.sk
2. poschodie, č.dv. 231

 

Opatrovateľská služba

Mesto Svidník zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickej osobe, ktorá:

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní( živnosternský zákon) v znení neskorších predpisov

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

K vybaveniu potrebujete:

 • vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
 • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)


Upozornenie:
Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou


Poplatky:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v  znení  neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta  Svidník č. 16/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby mestom Svidník v znení dodatkov.

Vybavuje:
Anna MARKOVÁ
Tel: + 421 54 4863 634 KL. 134
Mobil: 0915 744 789
E-mail: anna.markova@svidnik.sk
2. poschodie, č.dv. 231

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka