Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Postavenie primátora

Postavenie primátora mesta Svidník upravuje hlavne:

 • § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • článok 9 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien.

Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca zastupiteľstva,
 • zamestnanca mesta,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.


Primátor mesta

 • je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta
 • je štatutárnym orgánom mesta,
 • môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta,
 • požíva pri výkone úloh samosprávy mesta postavenie verejného činiteľa.
 • zvoláva a vedie zasadnutia zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 • uchováva vlajku mesta a pečať mesta, mestské insígnie,
 • podpisuje nariadenia mesta,
 • poveruje do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie zastupovaním jedného zástupcu primátora,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené zastupiteľstvu,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu.
 • vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu
 • si prehĺbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora,
 • nie je oprávnený ukladať úlohy zastupiteľstvu.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka