Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Postavenie poslanca

Postavenie poslancov mesta Svidník upravuje hlavne:

 • § 25 a § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • článok 10 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien.

Poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“) volia v priamych voľbách obyvatelia mesta na štyri roky.

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením, pričom miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva osvedčenie o zvolení, t. j. doklad o tom, že občan bol zvolený za poslanca a že zložil zákonom predpísaný sľub.

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia všeobecne prospešnými záujmami mesta a jeho obyvateľov. Svoju funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon poskytuje mesto poslancom odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

Výkon funkcie poslanca je verejná funkcia a jej cieľom je vykonávanie činností v záujme mesta a jeho obyvateľov.

Poslanec je oprávnený

 • predkladať zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
 • interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
   

Poslanec je povinný

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov,
 • na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti zastupiteľstva.


Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. Poslanecký klub zanikne, ak počet jeho členov klesne pod päť. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu, pričom predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi mesta vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená, priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, alebo poverený člen klubu. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

Poslanec v rámci prípravy na rokovanie zastupiteľstva si samostatne a nezávisle zisťuje názory, námietky a pripomienky obyvateľov mesta na jednotlivé body rokovania mestského zastupiteľstva.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka