Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Spoločnosť DELTA ONLINE, spol. s LO., IČO: 36474711, so sídlom: ul. Pri salaši 2,040 17 Košice, je realizátorom drobnej stavby "PROJEKT pre ohlásenie drobnej stavby - Pripojenie vybraných škôl v meste ...viac...

Zverejnené 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Stavebník: Ján Hirčko, Karpatská 804/10, Svidník, podal dňa 17.09.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku parc. číslo KN-C 412, 415/1, v kat. ...viac...

Zverejnené 18.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Odvolanie voči rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2-2019/18818/84653/ŠSS-KM

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej len "okresný úrad") vydal dňa 22.07.2019 rozhodnutie č. OU-PO-OVBP2- 2019/18818/84653/ŠSS-KM, ktorým p ...viac...

Zverejnené 17.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania

Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky bolo dňa 16.08.2019 doručené spoločné odvolanie M Š a. L Š , obaja bytom, proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zá ...viac...

Zverejnené 11.9.2019 -mm-
Aktualizované: 19.9.2019 -mm-


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dopln ...viac...

Zverejnené 26.2.2019
Aktualizované: 14.3.2019


 

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster SV3

Dňa 19.10.2018 podal navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollarova 8, 917 02 Trnava, žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1207-4370/2015 z 12.10.2015 na ...viac...

Zverejnené 19.2.2019 -mm-


 

Vyhlásenie výberových konaní na pozície vedúcich odborov MsÚ Svidník

Symbol mesta Svidník


Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
konajúce Mgr. Marcelou Ivančovou, primátorkou mesta
vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác ...viac...

Zverejnené 15.2.2019 -kt-
Aktualizované: 18.2.2019 -kt-


 

Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2019 - 2021

Zverejnené 4.2.2019


 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - Spoločnosť Kaufland SR v.o.s.

Spoločnosť Kaufland SR v.o.s., Trnavská cesta 411A, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Development 3 s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava, listom evidovaným dňa 23. Ol. 2019 požiadala Okresný ...viac...

Zverejnené 8.2.2019 -mm-
Aktualizované: 6.3.2019 -mm-


 
Položky 51-55 z 114

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka