Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  na účel podnikania

                 
Poplatková povinnosť vzniká    

pre fyzickú osobu - občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)


pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

    

Oznamovacia povinnosť 

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní,   kedy tieto skutočnosti nastali.

Sadzby poplatku pre rok 2018 

Ustanovené  Všeobecne záväzným nariadením mesta Svidník číslo 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pre fyzické osoby - obyvateľov

 • 19,00 € za osobu a rok

pre  právnické osoby a podnikateľov

 • 0,85 € za jeden liter komunálnych odpadov (odvoz l x týždenne)

 

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto Svidník na základe žiadosti zníži, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t. j. minimálne 90 po sebe nasledujúcich dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Tento poplatok sa znižuje o alikvotnú časť. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na  úľavu  (pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a pod.)
 2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť mesto Svidník vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak doloží doklady preukazujúce nárok na  vrátenie poplatku.
 3. Poplatok sa zníži
   
  • o 50%,  ak poplatník navštevuje školu mimo mesta  s výnimkou študentov denne dochádzajúcich do školy a 50% u turnusových pracovníkov pracujúcich v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie o návšteve školy vždy do 30 dní od vzniku nároku, ubytovací preukaz do 60  km, potvrdenie o platbe za ubytovanie, v prípade ubytovania mimo internátu dokladom preukazujúcim zaplatenie poplatku v mieste ubytovania,  potvrdenie  od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na aktuálny rok  a pod.)
  • o  50 % fyzickým osobám starším ako 70  rokov
  • o 30 % fyzickým osobám v hmotnej núdzi, fyzickým osobám starším ako 62  rokov, fyzickým osobám držiteľom preukazu  ZŤP, ZŤP/S. Daňovník je povinný predložiť fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí pri prihlásenia psa a každoročné v termíne do 31. januára príslušného roka. Zníženie poplatku správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a v hmotnej núdzi na základe predloženého potvrdenie o  fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí, fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S alebo hmotnej núdzi pre príslušný rok
  • o sumu zaplatenú v inej obci tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka  zdržiavali
 4. Poplatok v príslušnom kalendárnom roku  bude odpustený poplatníkom, ktorí sa v určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo mesta Svidník, pokiaľ túto  skutočnosť preukážu príslušným dokladom na tento pobyt  najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia (pracovná zmluva, povolenie k pobytu, víza,  overené čestné vyhlásenie a pod.).

 

ODPORÚČANIE
Doklady na uplatnenie úľavy predložiť do 31.januára príslušného roka.

Platenie poplatku 

Termíny splátok  poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.

 

Bankové spojenie mesta Svidník pre poplatok za komunálne odpady:

Peňažný ústav:  VÚB a.s.
Číslo účtu: SK0402000000002857022355
BIC: SUBASKBX
 

Peňažný ústav:  Slovenská sporiteľná a.s.
Číslo účtu: SK6709000000000620406917
BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: uvedený v rozhodnutí
Konštantný symbol: 0558

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

 • v pokladnici Mestského úradu
 • prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
 • internet bankingom
 • poštovým poukazom


Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:
Ing. Stanislav Fek
Telefón: + 421 54 4863 618 KL. 118
E-mail: stanislav.fek@svidnik.sk
2.poshodie, č.dv. 225

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka