Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku vo volebnom období 2018 – 2022 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 5/2018 zo 7. decembra 2018 zriadilo 6 stálych komisií:

 • Komisia finančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
 • Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia,
 • Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež,
 • Komisia sociálna, zdravotná a bytová,  
 • Komisia na ochranu verejného poriadku a šetrenie sťažností,
 • Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Postavenie Komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku upravuje hlavne:

 • § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • článok 13 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien,
 • článok 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien.

Komisie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

 • môže Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
 • sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom,
 • za svoju činnosť zodpovedajú zastupiteľstvu,
 • vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom,
 • vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety príslušným odborom mestského úradu, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia, 
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety rade, 
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a mestskej rady, 
 • kontrolujú vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta, 
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, 
 • kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta, 
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v meste.

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka