Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku má vo volebnom období 2014 – 2018 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 10/2014 z 30. decembra 2014 zriadilo 8 stálych komisií:

 • komisia finančná a správy majetku,
 • komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia,
 • komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež,
 • komisia sociálna, zdravotná a bytová, e) komisia podnikateľskej činnosti a obchodu,
 • komisia na ochranu verejného poriadku,
 • komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník,
 • komisia na šetrenie sťažností

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku má vo volebnom období 2014 – 2018 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnej samospráve v znení neskorších predpisov, podľa článku 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 11/2014 z 30. decembra 2014 zriadilo:
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Svidník.

Postavenie Komisií Mestského zastupiteľstva vo Svidníku upravuje hlavne:

 • § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • článok 13 Štatútu mesta Svidník v znení neskorších zmien,
 • článok 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien.

Komisie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

 • môže Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
 • sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom,
 • za svoju činnosť zodpovedajú zastupiteľstvu,
 • vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom,
 • vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety príslušným odborom mestského úradu, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia, 
 • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety rade, 
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a mestskej rady, 
 • kontrolujú vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta, 
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, 
 • kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta, 
 • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v meste.

 

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka