Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Realizácia optických sietí: Prešovský kraj Klaster SV3

Dňa 19.10.2018 podal navrhovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollarova 8, 917 02 Trnava, žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1207-4370/2015 z 12.10.2015 na ...viac...

Realizácia optických sietí ur_realizacia_op_sieti.pdf ur_realizacia_op_sieti.pdf (219.7 kB)

Zverejnené 19.2.2019 -mm-


 

Vyhlásenie výberových konaní na pozície vedúcich odborov MsÚ Svidník

Symbol mesta Svidník


Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
konajúce Mgr. Marcelou Ivančovou, primátorkou mesta
vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác ...viac...

Výberové konanie na vedúceho odboru regionálneho rozvoja Regionalny_rozvoj.pdf Regionalny_rozvoj.pdf (259 kB)
Výberové konanie na vedúceho odboru sociálnych vecí Socialne_veci.pdf Socialne_veci.pdf (257.2 kB)
Výberové konanie na vedúceho odboru výstavby Vystavba.pdf Vystavba.pdf (256.9 kB)
Výberové konanie na vedúceho odboru financií Financie.pdf Financie.pdf (252.9 kB)

Zverejnené 15.2.2019 -kt-
Aktualizované: 18.2.2019 -kt-


 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlstníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. 
 
 
viac...

Výzva na vykonanie výrubu a okliesnenia stromov Vyzva_vykonanie_vyrubu_okliesnenie_stromov.pdf Vyzva_vykonanie_vyrubu_okliesnenie_stromov.pdf (464.3 kB)

Zverejnené 15.2.2019 -kt-


 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - Spoločnosť Kaufland SR v.o.s.

Spoločnosť Kaufland SR v.o.s., Trnavská cesta 411A, 831 04 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Development 3 s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava, listom evidovaným dňa 23. Ol. 2019 požiadala Okresný ...viac...

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - Kaufland SR v.o.s. stav_povol_kauf.pdf stav_povol_kauf.pdf (284.4 kB)

Zverejnené 8.2.2019 -mm-


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Svidník č. 1/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien navrh_vzn_2019_1.pdf navrh_vzn_2019_1.pdf (629.5 kB)

Zverejnené 5.2.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2017 a č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov navrh_vzn_2019_2.pdf navrh_vzn_2019_2.pdf (420.6 kB)

Zverejnené 5.2.2019


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník
navrh_vzn_2019_3.pdf navrh_vzn_2019_3.pdf (385 kB)

Zverejnené 5.2.2019


 

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 34 vo výmere podlahovej plochy 87,86 m2 v podiele 1/1 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu na Ul. Čsl. armády s.č. 362 362, ...viac...

Zverejnené 23.1.2019


 Elektronická úradná tabuľa - archív

Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturistickú trasu CM 015

 Dňa 06. 11. 2017 bol na Obci Baňa zaregistrovaný návrh Mesta Stropkov na vydanie územného rozhodnutia o využití územia „Cykloturistická trasa Stropkov - Svidník s napojením na medzinárodnú cykloturis ...viac...

Zverejnené 20.1.2018
Aktualizované: 14.2.2018


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Kaufland

Stavebník: KAUFLAND SR v.o.s. Bratislava v zastúpení spoločnosťou DEVELOPMENT 3 s. r. o. , Výhonská 1, 831 06 Bratislava, podal dňa 22.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -mm-


 

Žiadosť o stavebné povolenie Prestavba bytu

Stavebníci Milan Šimko a Bc. Lenka Šimková, Mládeže 495/6 , 089 01 Svidník, podali dňa 26.11.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav „Prestavba bytu č. 84“ v bytovom dome ...viac...

Zverejnené 10.1.2019 -mm-


 

Stavebné povolenie Prestavba bytu - Kočiš

Stavebníci Branislav Kočiš a Adriána Kočišová, Mládeže 495/6, 089 01 Svidník, podali dňa 27.11.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavebných úprav "Prestavba bytu č. 86" v bytovom do ...viac...

Zverejnené 11.1.2019 -mm-


 

OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÝ PRIESTOR č. 7

Mesto Svidník, Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník zastúpené primátorkou Mgr.Marcelou Ivančovou v y h l a s u j e (v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ,,Zás ...viac...

Zverejnené 4.1.2019


 
Položky 1-5 z 57

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka