Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Drobné stavby, stavebné úpravy

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a to:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m
  • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m
  • oplotenie
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.


Ohlásenie stavebnému úradu sa vyžaduje pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu stavby zasahovaním do nosných konštrukcií, požiarnu bezpečnosť stavby, vzhľad stavby alebo životné prostredie, prípadne nejakým spôsobom môžu ovplyvniť záujmy spoločnosti. Sem patrí napríklad výmena bytového jadra, prípadne výmena okien, pokiaľ sa mení členenie, veľkosť a farba.

K vybaveniu je potrebné:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaní (doklad o vzdelaní je potrebné doložiť) 
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  (napr. stanovisko OÚ odboru ŽP Svidník v prípade, že stavba sa nachádza v chránenom území, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP )
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj  vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta SVIDNÍK  (súhlas pre požitie pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné doložiť od MsÚ odboru financií a správy  mestského majetku)


Upozornenie:
Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.

S výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Poplatky:
Výška poplatku je stanovená v zmysle Zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ( V. časť, stavebná správa)

Lehota na vybavenie:
do 30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 Zb. a podrobne vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona č. 453/2000 Z.z.

Vybavuje:
Ing. Michal Kostik
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: michal.kostik@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229

Ing. Karol Richvalský
Tel: + 421 54 4863 647 KL. 147
E-mail: karol.richvalsky@svidnik.sk
2. pschodie, č. dv. 229


 

Prílohy

ohlasenie_drobnej_stavby.pdf(25.4 kB)Ohlásenie drobnej stavby
ohlasenie_drobnej_stavby.docx(15.5 kB)Ohlásenie drobnej stavby
ohlasenia_stavebnych_uprav.pdf(15.6 kB)Ohlásenie stavebných úprav
ohlasenie_stavebych_uprav.docx(11.3 kB)Ohlásenie stavebných úprav

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka