Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosť odboru

 • zabezpečuje investičnú prípravu a realizáciu nových stavieb financovaných mestom, prípravu oprav a údržby objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta
 • pripravuje a realizuje rozvojový program mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti v meste a dbá o to, aby sa rozvíjala v súlade s územným plánom a  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • kontroluje splnenie podmienok vo vydaných rozhodnutiach
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru a zóny a predkladá na schválenie návrhy jej zmien a doplnkov
 • zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
 • odsúhlasuje žiadosti o úvery a dotácie na bytovú výstavbu vo vzťahu k ŠFRB a MDV a RR SR, koordinuje a kontroluje dodržiavanie podmienok za ktorých sa poskytujú
 • vykonáva právomoci stavebného úradu v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, prijíma ohlásenia pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení podstatne vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach a vydáva k nim vyjadrenia, vydáva povolenie k umiestneniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a sú spojené so stavbou alebo pozemkom
 • povoľuje malé zdroje znečistenia ovzdušia
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na území mesta
 • vyjadruje sa ku akejkoľvek činnosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia
 • rieši problematiku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva a verejnej zelene mesta,
 • v cestnom hospodárstve vykonáva pôsobnosť stavebného úradu na úseku miestnych komunikácií
 • vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií - súhlas na umiestňovanie podzemných vedení, rozhodnutia o uzávierkach a obchádzkach, umiestnenie dopravných značiek, povoľovanie vyhradených parkovísk
 • prešetruje a vybavuje sťažnosti občanov a právnických osôb v rozsahu svojej   pôsobnosti
 • prešetruje a vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
 • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami na území mesta v súlade so smernicou MDPT SR č. 8/2006 zo dňa 20.4.2006
 • vypracúva a priebežne aktualizuje dokumentáciu civilnej ochrany, koordinuje plnenie úloh civilnej ochrany na území mesta, navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie na území mesta, pripravuje opatrenia na realizáciu režimových opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva pri krízových a mimoriadnych udalostiach
 • metodický riadi a usmerňuje činnosť Technických služieb mesta
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb

 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka