Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Obnova amfiteátra po rokochVytlačiť
 

V posledných týždňoch to na svidníckom amfiteátri  žije a to nielen vďaka festivalom, ale tiež vďaka prácam na jeho oprave. Amfiteáter v meste Svidník bol postavený v roku 1956 a odvtedy budovu aj okolie nahlodal zub času, a je nevyhnutná celková rekonštrukcia a modernizácia.

amfiteáter priečelieV lete 2018 bola mestu Svidník doručená výzva RÚVZ na odstránenie najzásadnejších nedostatkov  a havarijného stavu  toaliet. Vedúca kancelárie primátorky Erika Červená: "Po nástupe nového vedenia v decembri, sme zistili, že sa tak nestalo a tak sme požiadali o predĺženie lehoty na odstránenie porúch a nedostatkov  do 15.5.2019, tak aby sme stihli prvú z plánovaných akcií – Rusínsky festival.

Mestu Svidník sa podarilo závady odstrániť - dali sa do poriadku toalety mimo hlavnej budovy – boli opravené, doplnili sme  vodovodné batérie,  boli kompletne vymaľované, opravená fasáda a opravený zdroj pitnej vody pre verejnosť.  Po 8 rokoch mesto zrealizovalio revíziu elektroinštalácie, požiarnej ochrany a bola tiež prečistená  kanalizácia, ktorá v minulosti spôsobovala nepríjemnosti organizátorom akcií a najmä návštevníkom. Toalety v hlavnej budove amfiteátra prešli tiež zmenami, podarilo sa dať do poriadku všetky nefunkčné sociálne zariadenia a odstrániť havarijne stavy. Dôležitými úpravami prešlo priečelie pódia, ktoré je kompletne vystierkované a vymaľované i priečelie orchestriska. Schodiská k pódiu sú tiež opravené a bola osadená nová travertínová dlažba. Vyspravené bolo aj pódium, pre lepší komfort účinkujúcich a vymaľovala sa časť za pódiom. Boli vymurované nové podporné múriky, vyspravené a vymaľované časti za pódiom i schodiská zo zadnej časti pódia.

Primátorka Ivančová: "Tieto opravy boli na jednej strane nevyhnutné, na strane druhej dlho odkladané, preto sme veľmi radi, že sa z rozpočtu mesta podarilo dať aspoň v nevyhnutnej miere do poriadku kultúrny stánok, ktorý je dejiskom našich festivalov a ďalších zaujímavých akcií. Ak chceme v budúcnosti viac využívať jeden z najkrajších amfiteátrov na Slovensku na organizáciu rôznych podujatí, spríjemniť pobyt v ňom ako účinkujúcim tak aj návštevníkom, je komplexná rekonštrukcia nevyhnutná. Budeme sa uchádzať  aj o externé finančné zdroje, aby sme z tohto areálu urobili  atraktívnu a modernú multifunkčnú zónu, ktorá má spolu s areálom skanzenu Múzea ukrajinskej kultúry, športovým areálom, blízkym Pamätníkom Sovietskej armády, vojenským múzeom a jeho vonkajšou expozíciou potenciál stať sa  turisticky vyhľadávanou komplexnou  lokalitou.  Svidník má naozaj čo ponúknuť, obyvateľom.


 
 

Riaditeľky si prevzali dekrétyVytlačiť
 

V pondelok 3. júna si v poobedňajších hodinách prevzali úspešné uchádzačky o funkcie riaditeliek školských zariadení dekréty o menovaní. Výberové konania prebehli v máji a vymenované riaditeľky sa ujmú funkcie 1. júla. Rada školy každého školského zariadenia volí riaditeľa školy a odporúča primátorovi na vymenovanie. Na stretnutí boli prítomné predsedníčky rád škôl.

Menované riaditeľky s primátorkouRiaditeľkami sú na fotografii z ľavej strany:

ZŠ na Ul. 8. mája Jarmila Petnuchová

MŠ na Ul. gen. Svobodu Anna Kurečková

(primátorka Svidníka Marcela Ivančová)

MŠ na Ul. Ľ. Štúra Viera Haľková

ZŠ na Ul. Komenského Helena Lacová


Primátorka Marcela Ivančová popriala do nového obdobia riaditeľkám najmä pevné zdravie, veľa elánu a sily napĺňať vízie a plány.  Popriala všetkým dobrú spoluprácu a veľa výborných realizovaných nápadov.  Primátorka vyzdvihla náročnosť spojenia pedagogickej praxe a riadiacej funkcie, ktoré si vyžaduje celého človeka a odovzdanie sa práci.


 
 

Odpad môžete vyvážať už aj v sobotuVytlačiť
 

Odpadové hospodárstvo v meste Svidník prechádza zmenami a jednou z nich je aj vypočutie prosby občanov na otváraciu dobu zberného dvora v meste.

V meste Svidník máme 11 veľkokapacitných kontajnerov, ktorých účel sa však v súčasnosti míňa účinku. Ich využitie by malo byť na uloženie drobného stavebného odpadu, objemového odpadu z domácností, či odpadu, ktorý vzniká na cintorínoch. Je nám ľúto, že mnoho kontajnerov je využívaných nesprávne a občania sa obracali na mesto s prosbou o sprístupenie ZB aj v sobotu. Milí Svidníčania, zberný dvor bude pre Vás k dispozícii od 1. 6. 2019 aj v sobotu od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

1_Zberny_dvor.jpgMesto Svidník je ojedinelé v tom, že máme voľne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery a občania ich mohli využívať kedykoľvek. Na jednom zo stretnutí k odpadovému hospodársku povedala primátorka Ivančová: "Zdá sa, že separovanie odpadu je detská hra, aspoň tak ju môže vnímať verejnosť, ale je to čoraz dôležitejšie, suma za uloženie odpadu sa odvíja od miery separácie. Som rada, že občania Svidníka všetkých vekových kategórií prijali výzvu na separáciu pozitívne a verím, že sa naše spoločné úsilie vyplatí." 

Jkontajner_belejovce.jpgedným z krokov musí byť aj určenie pravidiel na prevádzkovanie veľkoobjemových kontajnerov v meste. Už v minulosti sme upozorňovali na fakt, že tieto kontajnery sú zneužívané na vyhadzovanie odpadu,  ktorý by mal byť odvezený poväčšine na zberný dvor (napr. starý nábytok) alebo iným spôsobom (napr. stavebný odpad). Veľkoobjemové kontajnery v meste nás všetkých ročne stoja vyše 50 000,- EUR, ktoré by sa v meste dali využiť iným, prospešnejším spôsobom.

Z novej legislatívy  vyplýva mestu povinnosť likvidovať čierne skládky komunálneho odpadu. Ďalšou zo zmien zahrnutých v zákone o uložení odpadov a v nariadení vlády  je zvýšenie položiek za uloženie odpadu na skládkach komunálneho odpadu – táto položka závisí od množstva vytriedeného odpadu a samozrejme od množstva komunálneho odpadu. V súčasnosti je miera vytriedenia odpadu v meste 31 %, poplatok za uloženie odpadu je podľa tohto nariadenia v roku 2019 8,- EUR, budúci rok sa zo zákona dvihne na 13,- EUR a v roku 2021 na 22,- EUR. Je to zmena zákona a mesto na ňu musí reagovať.

Vás, milí občania prosíme, aby ste využili novú pridanú otváraciu dobu ZB vo Svidníku a odviezli svoj drobný stavebný odpad alebo nadrozmerný odpad práve tam. Máte tiež možnosť využiť  službu TS Svidník a dali si priviezť kontajner k Vám. Ponúkame cenník tejto služby:

Cena na 1 km jazdy: 0,99,-eur/km

Cena za nákladku a výkladku: 15 min. 5,78,-eur

Cenu za prenájom kontajnera na 1 deň: 3,32,-eur

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať TS Svidník na č. 0917 450 442

V súčasnosti otvárame diskusiu o tom, aký systém prevádzky týchto kontajnerov nastaviť, hľadáme príklady dobrej praxe z iných miest a obcí. Podľa slov prednostu MsÚ z diskusie o odpadovom hospodárstve: "Je potrebné nastaviť funkčný kontrolný mechanizmus, ktorý poskytne informácie kde a kedy vzniká drobný stavebný odpad a ako bol zneškodnený. Túto požiadavku musíme vyriešiť už pri vydávaní stavebných povolení a ohlásení stavebných úprav.“ 

Milí podnikatelia, Vás prosíme, aby ste si odpad z vašej podnikateľskej činnosti likvidovali podľa stanovených pravidiel, VZN č.10/2011.


 
 

Oznam o prerokovaní zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta SvidníkVytlačiť
 

Mesto Svidník ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.8 územného plánu mesta Svidník oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 ) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.8 ÚPN mesta Svidník uskutoční v čase od 14.05.2019 do 17.06.2019.


 
 

Triedenie sa dostalo do centra mestaVytlačiť
 

ĎALŠÍ KROK k efektívnejšiemu triedeniu vo Svidníku. 


koše na triedený zber na pešej zóneZapojili sme sa do projektu DM drogery a boli sme úspešní, spoločnosť nám prefinancovala vo výške 1000,- eur krásne mestské koše na triedený zber. 

Vďaka pracovníkom TS Svidník boli dnes nainštalované na pešiu zónu a pred AB budovu.
Prosíme Vás milí občania, zapojte sa do kampane k zvyšovaniu separovania odpadu v našom meste. Tieto koše sú na drobný odpad, ktorý produkujeme aj pri prechode mestom. Odhodený kúsok papiera tam, kde patrí, zošliapnutá plastová fľaša od nápoja, či ohryzok hodený do správneho koša prispievajú k lepšiemu triedeniu. 
Prosíme Vás podporte zvyšovanie triedenia v meste svojim triedením. ĎAKUJEME. 
Pred administratívnu budovu pribudne ešte lavička na oddych pre okoloidúcich i kvetináč, ktorý si adoptovali zamestnankyne MsÚ :-)


 
 

Výsledky poradia projektov v Participatívnom rozpočteVytlačiť
 

logo_participativny_rozpocet.jpgParticipatívny rozpočet mesta Svidník je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Svidník s trvalým pobytom na území mesta Svidník, starším ako 15 rokov, navrhnúť ako prideliť  časť výdavkov z rozpočtu mesta na realizovanie nápadov obyvateľov.

Pre účel participatívneho rozpočtu na rok 2019  mesto Svidník vydelilo sumu 5 000,- eur.

176 občanov zahlasovalo a vyjadrilo podporu projektu, ďakujeme a nezabudnite, že môžete aj priložiť ruku k dielu a pomôcť projekty realizovať. (Určite sa na Vás obrátia aj žiadatelia o financie, veď to to princíp participácie, získať prostriedky a zrealizovať si projekt sám - s pomocou)

Toto je poradie úspešnosti projektov a sme radi, že ich môžeme všetky zrealizovať:

1. Detské ihrisko, Ul. duklianska - 56 hlasov

2. Parkourové ihrisko a oddychová zóna, Ul. karpatská - 35 hlasov

3. Relaxačná zóna, GDH Svidník - 27 hlasov

4. Z police do lavice, ZŠ mesta Svidník - 18 hlasov

5. Športový deň pre "Nižný Svidník" - 15 hlasov

6. Prvá pomoc cez rozprávky, lesopark - 14 hlasov

7. Revitalizácia okolia obytných domov, Ul. Sov. hrdinov - 11 hlasov

Z participatívneho rozpočtu sú realizované aj komunitné záhrady v materských školách v meste Svidník. Na tento účel im bolo poskytnutých 150,- eur pre každú škôlku.

Detske_ihrisko.jpgNa 7 realizovateľných projektov bolo vyčlenených zvyšných 4550.- eur. Tieto projekty spoločne požadovali 5140,- eur, preto po osobnej konzultácii a s možnosťami mesta Svidník ako ušetriť na lavičkách a iných drobných komponentoch sa podarí všetkých 7 projektov realizovať.

Primátorka Ivančová: "Mojou snahou po nástupe do funkcie primátorky bolo rozhýbať mechanizmy, ktoré sú inde vo svete už bežnou súčasťou riadenia samosprávy, ale u nás ešte neboli zavedené. Preto ma veľmi teší, že Participatívny rozpočet pre Svidník sa ujal a my sa púšťame do realizácie prvých takýchto projektov. Veríme, že v ďalších rokoch budeme môcť sumu pre participáciu občanov ešte zvyšovať a spoločne docielime  intenzívnejšie zveľaďovanie mesta."

Mestský úrad bude kontaktovať žiadateľov, aby sme prebrali postupné kroky realizácie a očakávame, že samí žiadatelia namotivujú svoje okolie k participácii na prácach k projektom. Práce by mali prebiehať v letných mesiacoch.

Primátorka Ivančová: "Budem veľmi rada, keď myšlienka pridať ruku k dielu sa uchytí vo všetkých projektoch a každý žiadateľ si nájde skupinu dobrovoľníkov, ktorí mu pomôžu. Výsledkom nášho spoločného diela bude lepšie prostredie, spokojnosť občanov a dobré investované financie. Ďakujem všetkým 10 žiadateľom za ich snahu pre mesto niečo spraviť a verím, že v ďalšom ročníku projektov i prostriedkov bude ešte viac."

Znenie celých projektov nájdete v odkaze participatívny rozpočet.

VEREJNÁ VÝZVA:

ADOPTUJ SI SVOJ KVETINÁČ

 

kvetina_kocka.jpgMesto Svidník disponuje betónovými kvetináčmi, ktoré sú rozmiestnené v uliciach mesta, ale aj ďalšími uskladnenými. Kvetináče majú rôzne veľkosti a tvary a mnohé sa míňajú svojmu účelu skrášľovať prostredie.

Milí občania, vyzývame Vás, zoberte si na svoje "ramená" kvetináč a dajte mu nový život. Ak viete o kvetináči, ktorý je blízko vášho obydlia alebo inštitúcie a je spustnutý, napíšte nám ulicu a miesto a my Vám ho pridelíme. Ak kvetináč nie je vo vašej blízkosti a chceli by ste mať svoju kvetinkovú záhradku, komunitnú záhradku, svoje miesto pre pestovanie, napíšte nám ulicu a miesto a my Vám ho zveríme. 

Kvetináče budú po adoptovaní monitorované, aby sme vedeli, či nepustnú ďalej.

Aj adoptovanie kvetináča je forma participácie a spoločne budeme mať naše mesto krajšie, farebnejšie, upravenejšie. 


 
 

Mesto Svidník je tu pre všetkých svojich občanovVytlačiť
 

V meste Svidník sa prikladá mimoriadna dôležitosť podpore sociálne slabších obyvateľov a pomoci dôchodcom. V minulom roku mesto poskytlo 39 jednorazových finančných výpomocí vo výške 1915 eur. Formou stravných lístkov sa pomohlo 183 seniorom v celkovej výške 9621 eur.

opatrovatelska_sluzba.jpgPri poskytovaní sociálnych služieb sa mesto v prvom rade zameriavame na sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva t.j. rodiny s nezaopatrenými deťmi, zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov s nízkymi príjmami. Najväčší rozsah v sociálnej oblasti však zaznamenávame pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Je to terénna sociálna práca poskytovaná priamo v domácnosti opatrovaného.

Od 1.1.2019 do 28.2.2021 sa realizuje projekt „Poskytnutie opatrovateľskej služby v meste Svidník“. V rámci tohto projektu mesto získa na výkon opatrovateľskej služby 296 400 eur. V súčasnej dobe sa staráme v priemere o 40 občanov nášho mesta a túto činnosť zabezpečuje 20 opatrovateliek. Primátorka Ivančová: „Som nesmierne rada, že vďaka práci opatrovateliek dokážeme občanom odkázaným na iných život uľahčiť a pomôcť zabezpečiť aspoň základné sociálne štandardy. Práca žien, ktoré opatrujú je veľmi náročná fyzicky, ale aj psychicky. Opatrovateľky pomáhajú pri bežných denných úkonoch, ktoré si zdravý človek ani neuvedomuje a sú častokrát bútľavou vŕbou i hromozvodom a za túto prácu za minimálnu mzdu im patrí obdiv a poďakovanie.“ Opatrovateľská činnosť sa v meste Svidník vykonáva max. 7,5 hod. denne na základe odborného lekárskeho posudku opatrovaného a posúdenia odkázanosti a to priamo v teréne, doma u opatrovaného. Opatrovateľky pomáhajú odkázaným občanom pri príprave jedla, so samotným jedením, hygienickými úkonmi, starajú sa o životný priestor opatrovaného a pomáhajú mu zabezpečiť aj úkony mimo domácnosti, ktoré bez pomoci nezvládnu. Opatrovaný prispieva na túto činnosť sumou 1 eur na hodinu.

Mesto poskytuje aj sociálnu službu formou Denného centra pri MsÚ pre seniorov a zdravotne postihnutých a intenzívne podporujeme činnosť seniorov v Jednote dôchodcov a kresťanských seniorov.

Využívame inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke oprávnených osôb v priemere za rok pre 42 rodín, tiež sme príjemcom štátnych dávok v priemere pre 8 rodín a rodinných prídavkov pre 30 rodín. Osobitný príjemca ja výborný mechanizmus, ak sa dávky míňajú účinku a občania nevedia správne hospodáriť. Touto formou pomôžeme občanovi, aby sa nestával dlžníkom a naučíme ho premýšľať nad povinnosťami, ktoré má voči rodine i sebe. Mesto Svidník je zároveň osobitným príjemcom rodinných dávok pre deti, ktoré nedodržiavajú školskú dochádzku, takých je 6 – 8.


 
 

Zápis detí do materských škôl vo SvidníkuVytlačiť
 

zapis_ms_gen.svobodu_1.jpgzapis_ms_gen.svobodu_2.jpg


 
 

Umelá tráva vo Svidníku dostala zelenúVytlačiť
 

V utorok, 14. mája 2019 sa konalo 5. neplánované zasadnutie MsZ.

ilustracne_foto_msz_svidnik.jpgZasadnutie zastupiteľstva malo hlavný cieľ - Informovať o výstavbe ihriska s umelým povrchom. Správu o stave prípravy ihriska predložila primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Poslanci následne jednohlasne schválili nový variant vybudovania ihriska s umelou trávou pri ZŠ na Ul. 8. mája.
Občania mesta môžu po 2 rokoch očakávať posun v otázke športového areálu. Opravíme športovisko v krásnej lokalite s možnosťou využitia šatní, sauny a bazéna a pribudne kvalitná hracia plocha pre prácu s mládežou...a ideme ďalej, "Svidník nás spája".

 

 


 
 

Prijatie britského veľvyslanca na pôde mestského úradu vo SvidníkuVytlačiť
 

Veľvyslanec britského kráľovstva Andrew John Garth navštívi Svidník.

Andrew John Garth

Garth.jpgOd októbra 2014 je veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku. Predtým pracoval na rôznych pozíciách v Poľsku, Rumunsku, Taiwane a Thajsku.

 

 

V diplomatických službách Spojeného kráľovstva (Foreign & Commonwealth Office) pôsobí od roku 1988. Od roku 1990 do roku 1992 pracoval ako atašé vo Varšave. V rokoch 1992 až 2002 na rôznych postoch v Ázii alebo orientovaných na Áziu. Od roku 2003 do roku 2014 pracoval prevažne v rozvíjaní medzinárodného obchodu. V rokoch 2008 až 2010 bol hlavou tímu pre rozširovanie Európskej únie a predvstupovú problematiku. V rokoch 2010 až pracoval ako vedúci v (UK Trade and Investment) kde podporoval export britských firiem.

Veľvyslanec Andrew John Garth nás navštívi v rámci svojej pracovnej cesty a bude prijatý primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou na mestskom úrade v obedňajších hodinách. 


 
 
Položky 31-40 z 126

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka