PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA SVIDNÍK NA ROKY 2007 - 2013Tvorba Programu hospodárskeho s sociálneho rozvoja mesta Svidník vychádza zo zákona č.503/2001 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja. Je strednodobým programovým dokumentom, ktorý určuje hlavné smery rozvoja mesta Svidník do roku 2013.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti, v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Územným plánom mesta Svidník a ďalšími strategickými rozvojovými dokumentami mesta.

V analytickej časti dokumentu sú sústredené východiská pre rozvojový potenciál mesta, ktorý je determinovaný SWOT analýzou. V dokumente je zhrnutá ekonomická situácia mesta a návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. Strategická vízia charakterizuje dlhodobé rozvojové zámery mesta ako perspektívneho centra turistiky a cestovného ruchu, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského centra podduklianskeho regiónu.

Strategické ciele vymedzujú priority mesta Svidník, ktoré sú následne rozpracované do strategických oblastí a projektových zámerov a cieľov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol podporený z prostriedkov Európskej Únie. Zhotoviteľ – ZZPO Kláštor, ďakuje pracovnému tímu, koordinačnej rade Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník, komisiám, poslancom mestského zastupiteľstva, inštitúciám, občanom, ktorí prispeli svojimi pripomienkami a návrhmi k obsahu dokumentu, a tým i zodpovedajúcemu materiálu pre riešenie rozvoja mesta v budúcich rokoch vo všetkých oblastiach jeho života .