Odpovede na otázky médií

   
17.6.2016
 

Kalendárium radnice pre redakciu Dukly

13. 6. Pracovné rokovania MsÚ
13. 6. Zasadanie Mestskej rady
13. 6. Zasadanie Mestského zastupiteľstva
14. 6. Pracovné rokovanie primátora mesta so zástupkyňou denného stacionára vo Svidníku Adrianou Gmitterovou
14. 6. Prijímanie občanov v kancelárii primátora
14. 6. Pracovné rokovanie primátora mesta so zástupcom spoločnosti SARIO pánom Starinským
15. 6. Pracovné stretnutie zástupcov Svidníka, Giraltoviec a okolitých obcí s poľskou stranou na tému cyklotrás
15. 6. Pracovné stretnutie o prevzatí volejbalového klubu na pôde primátora mesta Svidník
16. 6. Rokovanie primátora, zástupcu primátora, vedúceho odboru VDŽPaRR v poľskom meste Jaroslaw na tému čerpania prostriedkov z eurofondov
17. 6. Pracovné stretie za účasti primátora a vedúceho odboru VDŽPaRR o príprave Akčného plánu na pôde OÚ Svidník
17. 6. Prijímanie zástupcov inštitúcii v kancelárii primátora
17. 6. Vernisáž výstavy pri príležitosti 60. výročia SNM-MUK za účasti vedenia mesta
 

16.6.2016
  V pondelok bolo mestské zastupiteľstvo a tam odzneli informácie, že volejbal preberie pán Blanár. Čo odznelo na rokovaniach? Aká bude podpora z mesta na volejbal? Bude opäť zamestnaný tréner volejbalu pod mestom? Odkedy sa bude pán Blanár starať o volejbal?
   
17.6.2016
  Vedenie mesta Svidník si mimoriadne váži prínos Jána Hirčka vo svidníckom volejbale a oceňuje najmä jeho výborne nastavený systém výchovy volejbalovej mládeže. Primátor mesta Svidník inicioval stretnutie odstupujúceho prezidenta VK Slávie Svidník pána Hirčka a nástupnickej organizácie Telovýchovná jednota Slávia Svidník (OZ TJSS) pod vedením Miroslava Blanára, ktorý prevezme licenciu klubu. Na stretnutí 15. júna 2016 sa za účasti primátora Jána Holodňáka, zástupcu primátora Petra Pilipa a oboch zainteresovaných strán konzultovala právna forma prevzatia klubu a postupy, ktorú budú nasledovať. K samotnému prevzatiu licencie OZ TJSS by malo dôjsť v najbližších dňoch. Presné štruktúry klubu sú v rukách nového majiteľa licencie, pričom stále prebiehajú rokovania.
15.6.2016
  Regiojet chce prísť do Sk znova, čo na to samospráva?
   
16.6.2016
  Mesto Svidník má informáciu, že spoločnosť RegioJet má záujem poskytnúť svoje služby na Východe Slovenska. Túto informáciu považuje vedenie mesta za prospešnú pre občanov, pretože zvyšuje kvalitu života v meste, ale je na rozhodnutí PSK aké stanovisko vydajú tejto prepravnej spoločnosti.
15.6.2016
  Chceme Vás poprosiť o poskytnutie vyjadrenia k týmto témam:
Nepohlo sa niečo v súvislosti s mäsom ?  Zvolá mesto nejaké rokovanie s riaditeľmi škôl? 

Ako boli financované návštevy z mesta Chrudim a z mesta Vrbas, keď pôvodne navrhované vyčlenenie peňazí na tieto návštevy nebolo schválené? Z akých peňazí boli financované návštevy zahraničných hostí?

Čo obnášajú v pondelok schválené financie na rekonštrukciu Domu kultúry? Čo sa má robiť a kedy?

Pred pár týždňami ste avizovali, že do konca mája sa spoločnosť Kaufland rozhodne o výstavbe obchodného centra vo Svidníku. Ako sa rozhodli? Má primátor informácie?

   
17.6.2016
 

 1. Nepohlo sa niečo v súvislosti s mäsom ? Zvolá mesto nejaké rokovanie s riaditeľmi škôl? 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú tri materské a tri základné školy, ktoré majú svoju právnu subjektivitu a sú zodpovedné za chod jedálenských zariadení. Všetky jedálne sa musia riadiť normami, ktoré zavádza štát a sú pravidelne kontrolované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku. Doposiaľ sme nezaznamenali žiaden problém s kvalitou podávaného jedla v školských jedálňach vo Svidníku a v rámci rozhovorov so školami vieme, že všetky jedálne sa snažia variť zdravo a pestro, aby ulahodili svojim žiakom i učiteľom. 

V prípade, že poslanec Michal Zozuľák vyjadrí požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia, mesto Svidník je otvorené komunikácii so školskými zariadeniami a toto stretnutie bude uskutočnené.

2. Ako boli financované návštevy z mesta Chrudim a z mesta Vrbas, keď pôvodne navrhované vyčlenenie peňazí na tieto návštevy nebolo schválené? Z akých peňazí boli financované návštevy zahraničných hostí?

Náklady spojené s návštevami zatiaľ neboli účtované, preto sa k Vašej otázke nevieme vyjadriť.

3. Čo obnášajú v pondelok schválené financie na rekonštrukciu Domu kultúry? Čo sa má robiť a kedy?

Zaujímali ste sa o tento odsek z Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2016:
Prevod prostriedkov z peňažných fondov: navýšenie príjmov o 60 230 EUR v súvislosti s čerpaním rezervného fondu na úhradu úveru na dofinancovanie rekonštrukcie Domu kultúry na základe uznesenia MsZ č. 161/2015 zo dňa 30. decembra 2015.

Táto informácia znamená, že bola uhradená splátka úveru, ktorá súvisela s rekonštrukciou DK a bola prijatá už uznesením z 30. decembra 2015. Keďže sa splátka presúvala do roku 2016, bolo uznesenie nanovo schválené na 18. (neplánovanom) zastupiteľstve.

4. Pred pár týždňami ste avizovali, že do konca mája sa spoločnosť Kaufland rozhodne o výstavbe obchodného centra vo Svidníku. Ako sa rozhodli? Má primátor informácie?
Z pohľadu mesta Svidník budeme veľmi radi, keď služby v našom meste sa budú rozširovať, prispeje to kvalite života i zamestnávaniu našich občanov. Mesto vyšlo v ústrety developerovi a spoločnosti vo všetkých bodoch, ale rozhodnutie o začatí stavby je už iba na investorovi. Mesto Svidník nemá informácie o čase zahájenia stavby.

10.6.2016
 

 Kalendárium radnice pre redakciu Dukly:

6.6. Účasť primátora mesta Svidník a vedúcej odboru ŠKŠaM na slávnostnom stretnutí na Veľvyslanectve RF v Bratislave
7.6. Pracovné stretnutie primátora so štátnym tajomníkom pre školstvo pánom Petrom Krajňákom
8.6. Prijatie študentiek Zdravotnej školy z Chrudimi v kancelárii primátora
9.6. Účasť primátora na Medzinárodnej konferencii v Rzeszowe
10.6. Pracovné stretnutie primátora mesta, zástupcu primátora, vedúceho odboru VDŽPaRR s partnermi z Krosna na tému čerpania prostriedkov z eurofondov
10.6. Otvorenie dopravného ihriska "Semafór nie je fór" s účasťou vedenia mesta Svidník
10.6. Pracovné stretnutie vedenia mesta a Mestskej rady na tému volejbalového klubu vo Svidníku
11.6. Účasť svidníckych deti na športovom dni v poľskom meste Kamieň s účasťou primátora mesta a poslancom Vladimírom Kaliňákom

9.6.2016
  Tlačové správy z MsÚ Svidník

 

"Zdravoťáčky" zo Svidníka sa zúčastňujú študijného výmenného pobytu

Spolupráca s partnerskými mestami prináša rôzne projekty a zároveň aj možnosť pre občanov navštíviť a spoznať iné mestá. S českým mestom Chrudim sa práve uskutočňuje výmenný pobyt študentiek Strednej školy zdravotníckej a sociálnej z Chrudimi a našej Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána.
Počas týždňa od 5. júna do 12. júna sú tri študentky 3. ročníka z Chrudimi na súvislej praxi vo Svidníku. Rovnako pôjdu naše tri študentky od 12. júna na študijný pobyt do Chrudimi a spoznajú prácu v českej nemocnici.
Prax českých študentiek je zabezpečená od 07:00 do 14:00 hod. na internom oddelení B, ale mali možnosť exkurzie v psychiatrickej liečebni pre chronických pacientov, na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti a na operačných sálach.
Projekt sa uskutočňuje aj za finančnej podpory mesta Svidník, pričom všetkých 6 študentiek bolo prijatých na stretnutí u primátora mesta Svidník za účasti riaditeľa školy pána Tomáša Magdziaka a vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej. České študentky majú možnosť spoznať krásy nášho mesta a boli obdarované aj pozornosťou z mesta Svidník.
Rovnako ako študentky z Chrudimi sú ubytované u našich študentiek, tak aj naše dievčatá si absolvujú pobyt priamo v rodine z Chrudimi a budú mať možnosť bližšie spoznať aj život v českej rodine.

Medzinárodný futbalový turnaj žiakov pokračuje

Mesto Svidník sa na základe myšlienky organizátora ML-audit s.r.o. zapojilo do Medzinárodného futbalového turnaja žiakov v kategóriách U-10 a U-11. Turnaj bol zahájený v januári tohto roka vo Svidníku a do tohto času sa zorganizoval turnaj v poľskom meste Jaroslaw a 4. júna v meste Krosno. Turnaj v Krosne bol súčasťou osláv Dňa mesta Krosno a prítomný bol aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák s vedúcou odboru ŠKŠaM Vierou Dercovou, riaditeľom CVČ Svidník Jozefom Dirgom a organizátorom Michalom Lažom.
Myšlienka turnaja vytvoriť tradíciu pre súťaž vo futbale žiakov sa darí napĺňať a očakávame, že na jeseň sa turnaj presunie do nášho partnerského mesta Strzyzow.
Výsledky z turnaja futbalových prípraviek žiakov U-10 a U-11 v Krosne z 4.6.2016.

Výsledky Svidníka staršej prípravky U-11 (tréner T. Vinjar):
Svidník - Jaroslaw 2:1 G: Volohda, Kamenický
Svidník - Stryzow 4:0 G: Luščík 2, Volohda a Patkaň
Svidník - Krosno 0:2
Umiestnenie Svidníka U-11 na druhom mieste
Najlepším hráčom turnaja bol Kristián Luščík.
Zostava U11: Šturak, Luščík, Kamenický, Cimbala, Volohda, Patkaň, Šimco a Marcin.

Výsledky Svidníka mladšia prípravka U-10 (tréner R. Gonos)
Jaroslaw - Svidník 1:2 Hnat, Cina
Svidník - Strzyzow 0-4
Krosno - Svidník 3-3 Cina 3
Umiestnenie Svidníka U-10 na treťom mieste
Najlepší hráč za Svidník : Richard Baran
Zostava U-10: Cina, Hnat, Čeremuga, Baran, Kľučar, Konar, Marčišin S. , Marčišin R. , Slivka, Mihaľ, Olejar

Na záver sezóny 2015/2016 je v pláne turnaj v troch kategóriach futbalových prípraviek. Predpokladaný termín turnaja je 25.6.2016 (sobota) za účasti ďalších dvoch tímov z regiónu na futbalovom štadióne vo Svidníku.
V prípade, že sa turnaj neuskutoční, pripraví sa posezónne futbalovo-guľášové stretnutie hráčov, trénerov, rodičov a priateľov futbalu.


Veľvyslanectvo RF na Slovensku si pripomínalo nezávislosť svojej krajiny aj s účasťou zástupcov mesta Svidník

Pri príležitosti osláv Ruskej nezávislosti sa konalo slávnostné stretnutie, na ktoré prijali osobné pozvanie primátor mesta Svidník Ján Holodňák a vedúca odboru Školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová. Na počesť prijatia deklarácie o štátnej suverenite Ruskej Federácie 12. júna 1992 zorganizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR 6. júna 2016 slávnostnú recepciu v hotely Crowne Plaza Bratislava.
V ruskej histórii ide o jeden z najmladších štátnych sviatkov Ruskej federácie, ale je to dvojnásobne významný deň. Najskôr, 12. júna 1990 na prvom Zjazde ľudových poslancov RSFSR títo schválili Deklaráciu o štátnej suverenite Ruska. Presne o rok 12. júna 1991 sa v dejinách krajiny prvý krát konali priame otvorené voľby prezidenta, v ktorých zvíťazil Boris Jeľcin. Aj keď je Deň Ruska mladým sviatkom, nadobudol už istú tradíciu. Už niekoľko rokov v tento deň v Kremli najvyšší predstavitelia krajiny udeľujú Štátne prémie RF.
Na slávnostnú recepciu v Bratislave bolo pozvaných niekoľko stoviek hostí, preto bolo podľa slov primátora Holodňáka veľkou cťou počuť v príhovore Veľvyslanca Alexeya L. Fedotova slová poďakovania pre svidníckych žiakov o zapojení sa do výtvarnej súťaže o Kutuzovovi. Veľvyslanec sa uznanlivo vyjadroval o spolupráci mesta Svidník a ich veľvyslanectva.
Primátor mesta Svidník mal možnosť stretnúť bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý rovnako vyzdvihoval spoluprácu s mesto Svidník a spomínal na návštevy v našom kraji. Zástupcovia mesta Svidník mali možnosť komunikovať s Vladykom Rastislavom, najvyššou hlavou Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a tiež s Veľvyslancom Bieloruska pánom Vladimírom Serpikovom, ktorému končí v lete tohto roka funkčné obdobie na Slovensku.
Primátor mesta a vedúca odboru ŠKŠaM mali možnosť v rámci svojej cesty do Bratislavy absolvovať aj pracovné stretnutie s Petrom Krajňákom, štátnym tajomníkom pre školstvo, ktorý je z Prešova. Ich komunikácia bola na tému stavu školstva na Slovensku a možnostiach riešenia rôznych problémov v tejto oblasti.


Mesto Svidník má nové protipovodňové hrádze

V meste Svidník vykonávajú veľmi prospešnú činnosť pracovníci cez projekt "Šanca na zamestnanie". Sú to zamestnanci, ktorí sa venujú práci pri čistení okrajových časti mesta, sú nápomocní pri likvidácií nelegálnych skládok, zabezpečujú čistenie potokov a tiež kosenie a odstraňovanie náletových drevín. V posledných týždňoch urobili veľmi užitočné hrádze, ktoré zabraňujú zvážaniu nečistôt z lesa po potoku Svidníčanka. Tieto hrádze majú zabraňovať upchávaniu potoka od nečistôt a pri silných dažďoch zabránia vylievaniu koryta potoka. V súčasnosti sú pracovníci osožní v lesoparku nad letiskom, kde obnovujú lesné cestičky.
Projekt "Šanca na zamestnanie" je finančne zastrešený Úradom práce sociálnych veci a rodiny a sme radi, že mesto Svidník malo možnosť sa do neho zapojiť. Užitočnosť pracovníkov je zrejme a veríme, že množstvo dobrej práce, ktorú vykonávajú, pociťujú aj samotní občania Svidníka.


Príprava Komunitného plánu mesta Svidník

Mestské zastupiteľstvo 30. marca 2016 na svojom 15. zasadnutí schválilo zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022.
V spojitosti s tým bol schválený pracovný tím, ktorého koordinátorom je prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala. Zámerom tímu je zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb.

Členmi tímu za mesto Svidník sú:
Mgr. Marcela Ivančová – poslankyňa MsZ, Ing. Ľuboš Čepan - vedúci odboru VDŽPaRR, Ing. Nikolaj Vlčinov – vedúci odboru FaSM, Ing. Marta Jacková – vedúca odboru SZPČaO a Mária Kandravá – referent OSZPČaO.

Členmi tímu za poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta Svidník sú:
Mgr. Peter Hakun – riaditeľ Náš dom, n. o. Svidník, Mgr. Adriána Gmitterová – riaditeľka Atrium, n. o. Prešov, PhDr. František Pochanič - vedúci pracoviska ÚPSVaR Svidník, Mgr. Adrián Labun - riaditeľ Senior dom Svida Svidník, Ing. Tatiana Pavľučuková - ved. soc. oddelenia PSK a Mgr. Adriana Mikušová - riaditeľka ÚzS SČK Svidník.
Konečnú podobu pripravujeme v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja PSK pod vedením Ing. Artura Benesa.

Členovia tímu absolvovali svoje prvé stretnutie 3. júna 2016, na ktorom zhodnotili komunitný plán z minulého obdobia, zoznámili sa s podstatnými náležitosťami plánu a dohodli sa na ďalšom postupe. V blízkej dobe predstavia 2 dotazníky a to pre občanov aj pre poskytovateľov sociálnej pomoci.
Dotazník bude distribuovaný do domácnosti, do sociálnych zariadení a šíriť ho budeme aj elektronicky. Radi by sme preto širokú verejnosť poprosili o spoluprácu a budeme radi, keď vyplnením dotazníka prispejú ku kvalitnému spravovaniu komunitného plánu. Každý názor je veľmi dôležitý a môže tvorbu plánu posunúť tým správnym smerom.
Zákonnú povinnosť mať vypracovaný a schválený komunitný plán sociálnych služieb ( KPSS ) vo svojom územnom obvode stanovil obciam Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Takýto komunitný plán sociálnych služieb musí obsahovať analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov, analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode mesta, určuje ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste, tiež časový plán realizácie KPSS alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok a ich realizáciu a tiež spôsob vyhodnotenia plnenia KPSS.
V meste Svidník pristupujeme veľmi zodpovedne k tomuto plánu, preto ho pracovný tím už v najbližších týždňoch predložený občanom na verejnú diskusiu a následne do konca rok 2016 poslancom mestského zastupiteľstva.

8.6.2016
  Chceme Vás poprosiť o poskytnutie vyjadrenia k týmto témam:
1. Ako postupuje Mestský úrad pri napĺňaní uznesenia MsZ o piatich investičných akciách v meste. V akom stave je ich realizácia, čo všetko s auž začalo robiť, kedy možno očakávať konkrétnu realizáciu jednotlivých akcií?
2. O čo ide pri zámere na prestavbu amfiteátra? Všimli sme si zmluvu na príprava projektovej dokumentácie? Aký zámer má teda mesto? Skutočne stojí projektová dokumentácia toľko ako je uvedené v Digitálnom meste, teda v konkrétnej zmluve?
3. Zaujíma nás príprava Dní Svidníka. Headliner je známy, no čo ďalej? Aký program čaká na Svidníčanov? Akí ďalší účinkujúci v kultúrnom programe budú? Aké sprievodné podujatia mesto pripravuje? Bude súťaž psíkov napríklad?
   
9.6.2016
  1. Ako postupuje Mestský úrad pri napĺňaní uznesenia MsZ o piatich investičných akciách v meste. V akom stave je ich realizácia, čo všetko sa už začalo robiť, kedy možno očakávať konkrétnu realizáciu jednotlivých akcií?

 

V programe najbližšieho zastupiteľstva je navrhnutý bod na prerokovanie, ktorý súvisí s Vašou otázkou. Vedenie mesta predkladá tento návrh v z dôvodu záujmu o skoré realizovanie. V súvislosti s prijatím uznesenia o vyhotovenie projektových dokumentácií je potrebné vyčleniť prostriedky v 1. zmene rozpočtu a následne sa bude môcť uskutočniť Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Mesto návrhy na realizovanie jednoznačne podporuje a veríme, že schválením projektových dokumentácií, následnými zmenami rozpočtu, výberom zhotoviteľa a samotnou realizáciou by ste tieto investičné akcie mohli stať skutočnosťou na konci leta.

(Z programu na 18. nepl. zastupiteľstvo ide o bod: 3.Návrh na rekonštrukcie komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník)

Tento bod v sebe nesie práve dve investičné akcie, ktoré boli predkladané na rokovaní na 17. nepl. zastupiteľstve.

1. parkovisko za Strednou priemyselnou školou, ul. Sov. hrdinov, časť pozemku KN C 645/35, k. ú. Svidník
3. rekonštrukcia chodníka, ul. Stropkovská, pred rodinnými domami

2. O čo ide pri zámere na prestavbu amfiteátra? Všimli sme si zmluvu na príprava projektovej dokumentácie? Aký zámer má teda mesto? Skutočne stojí projektová dokumentácia toľko ako je uvedené v Digitálnom meste, teda v konkrétnej zmluve?

Vedenie mesta Svidník má veľký záujem o čerpanie prostriedkov z eurofondov na kompletnú rekonštrukciu celého areálu amfiteátra. Mesto pri podaní žiadosti o Nenávratný finančný príspevok musí mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Pre tento účel si mesto Svidník objednalo vyhotovenie projektu pre stavebné konanie a realizáciu stavby. Daná suma vyšla zo súťaže o dielo. V prípade nášho úspechu, bude suma za projektovú dokumentáciu preplatená v takmer plnej výške.

Predmetom podľa tejto zmluvy je "Prestavba a modernizácia amfiteátra vo Svidníku", v členení na stavebné objekty: Šatne, Pódium, Premietacia kabína, Toalety Č. I, Toalety Č. 2, Pokladňa Č. l Pokladňa Č. 2, Oplotenie, Hľadisko stupne, Hľadisko sedenie.

Mesto sa bude zaujímať o rekonštrukciu amfiteátra spolu s poľským mestom Jaroslaw, preto veríme, že to bude jeden z ďalších úspešných projektov, ktoré prispejú k zveľaďovaniu nášho mesta.

 
2.6.2016
 

Spra MsÚ pre regionálne média:

V posledných dňoch sme sa spolu s volejbalistami VK Slávia Svidník tešili z ich výnimočných výsledkov na majstrovstvách SR 2015/2016 v kategóriách žiakov, kadetov aj juniorov. V tieni týchto fantastických úspechov však zostalo odstúpenie prezidenta volejbalového klubu Jána Hirčka. Medzi občanmi nášho mesta zarezonovala otázka čo bude ďalej a či je ohrozená súťažná existencia tohto veľmi populárneho športu vo Svidníku.

 Z iniciatívy poslancov - členov Mestskej rady zvolal primátor mesta Svidník Ján Holodňák 31.mája 2016 prvé pracovné stretnutie, ktorého sa okrem členov mestskej rady a primátora zúčastnili aj tréneri mládežníckych volejbalových družstiev p. Paňko, p. Franko a p. Vitko (tréner mužov p. Tholta p. Cahajla sa stretnutia nezúčastnili z pracovných dôvodov ) a riaditeľ CVČ p. Dirga. Primátor mesta Svidník ako aj členovia mestskej rady vyjadrili záujem naďalej podporovať volejbal a jeho rozvoj v meste Svidník.

V týchto dňoch sa vedenie mesta, poslanci a primátorom poverené osoby intenzívne zaoberajú vytvorením právneho subjektu, ktorý zastreší volejbal a pracuje sa na tom, aby tímy jednotlivých kategórií boli v stanovených termínoch zaregistrované do novej súťažnej sezóny. Je veľký záujem všetkých zainteresovaných strán, aby volejbalisti, rodičia, fanúšikovia a všetci Svidníčania mali naďalej možnosť tešiť sa z volejbalu v našom meste a aby úspechy, ktoré doteraz tímy dosiahli bolo možné napodobniť aj v ďalších rokoch.

2.6.2016
 

Spra MsÚ pre regionálne média:

Zatepľovanie materskej školy gen. Svobodu sa stáva skutočnosťou.

Mesto Svidník sa zaujímalo o nenávratný finančný príspevok zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V týchto dňoch sme boli oboznámení so schválením príspevku na zatepľovanie Materskej školy na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku vo výške viac ako 500 tisíc eur. Spolu s 5% spolufinancovaním mesta sa celá rekonštrukcia uskutoční vo výške skoro 528 tisíc eur. Zatepľovanie budovy Materskej školy na Ul. gen. Svobodu bude obsahovať výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu celej strechy a inštaláciu solárnych panelov.
Vedenie mesta Svidník mimoriadne teší, že po vstupe do Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja v lete minulého roka prišiel tento prvý úspech. Poďakovanie za podporu patrí aj zástupcovi primátora mesta Svidník pánovi Petrovi Pilipovi, ktorý pôsobí ako poslanec PSK a ktorý sa pričinil o schválenie nenávratného finančného príspevku.
Získanie príspevku je výbornou správou nie len pre samotnú materskú školu, ale aj pre všetkých občanov, ktorým záleží na zveľaďovaní mesta Svidník. Mesto sa bude naďalej intenzívne zaujímať o zateplenie MŠ na UL. 8. mája a rovnako o kompletnú rekonštrukciu MŠ na UL. Ľ. Štúra.

 V posledných rokoch kladie mesto veľký dôraz na investovanie do školských zariadení a postupnými rekonštrukciami, či dovybavovaním sa zlepšuje prostredie pre žiakov i učiteľov. Po kompletnej rekonštrukcii ZŠ Komenského postupne renovujeme aj ZŠ 8. Mája a ZŠ Karpatskú i Základnú umeleckú školu. Radi by sme získali projekt na kompletnú rekonštrukciu bývalej strojárenskej telocvične, ktorá časom môže slúžiť ako kvalitné športovisko. Je mimoriadným úspechom mesta, že súkromný investor odkúpil budovu bývalej Materskej školy na Duklianskej ulici, ktorá sa zmenila na Denný stacionár pre seniorov a je ďalej rekonštruovaná.

V minulom roku sa pomocou projektu cez PSK a v spolupráci s poľským mestom Zarszyn investovalo do dvoch ihrísk a vytvorilo sa Mama centrum, celkovo v hodnote 50 tisíc eur. V súčasnosti prejavil záujem o prevádzkovanie jasličiek Lišiačik súkromný investor a veríme, že postupným rekonštruovaním materských škôl sa úroveň predprimárneho vzdelávania v našom meste ešte zvýši.
V Materskej škole na Ul. gen. Svobodu sa práve dokončilo dopravné ihrisko v projekte "Semafór, nie je fór"a krásna, nová a najmä zateplená fasáda dodá celému areálu úplne nový vzhľad. V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať Výberové konanie na dodávateľa stavby, ktoré predpokladáme ukončiť v júli tohto roka a v priebehu budúceho roka 2017 sa uskutoční samotné zateplenie.

 
   
   
 
2.6.2016
  Kalendárium radnice pre redakciu Dukly

 30.5. Záverečné stretnutie vedenia mesta s delegáciou z partnerského mesta Chrudim
30.5. Pracovné rokovanie primátora a zástupcu primátora na pôde PSK o spolupráci na novom produkte v cestovnom ruchu
31.5. Neformálne zasadnutie Mestskej rady a primátora mesta
1.6. Účasť prednostu MsÚ a vedúcej odboru ŠKŠaM na organizačnom výbore k Slávnostiam R-U Slovenska
1.6. Pracovné stretnutie ku Komunitnému plánu pre mesto Svidník za účasti prednostu MsÚ a vedúceho odboru VDŽPaRR
1.6. Pracovné stretnutie primátora mesta a vedúceho odboru VDŽPaRR k projektu cyklo trás v Prešove
3.6. Zahájenie Medzinárodného dňa detí primátorom mesta a odovzdávanie cien úspešným školákom
3.6. Neformálne zasadnutie Mestskej rady a primátora mesta
3.6. Otvorenie Rozprávkovej noci na ZŠ 8. mája primátorom mesta Svidník
4.6. Účasť primátora mesta Svidník na svätej liturgii pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia generálneho konzula Maďarska v KE pána Ádáma Szesztay
5.6. Odštartovanie cyklistických pretekov SVIDNÍK TOUR 2016 primátorom mesta Svidník

 
1.6.2016
 

Ku kazdej z interpelacie by sme potrebovali stanovsko mesta. Dakujeme velmi pekne.

1. V dome Európskej kultúry, kde bola prednedávnom opravovaná strecha pri daždi teraz tečie viac, ako tieklo. Je to dosť akútne a bolo by to treba urgentne riešiť, napríklad reklamovať.

 2. Po otvorení ihriska som mal podnet od jednej mamičky, že niekde v meste nie je bezpečnostná hojdačka pre deti do troch rokov. Ja by som veľmi chcel poďakovať pánovi (meno nerozumiem), ktorý na základe mojej žiadosti túto hojdačku zabezpečil a na karpatskej máme hojdačku pre deti do troch rokov. Ihrisko je oplotené a je tam bránka, bohužiaľ ale k ihrisku nevedie žiadny chodník. V lete, keď sú dažde, tak sa k tomu ihrisku nedá dostať bez toho, aby sa rodičia, či deti zablátili. Ja by som chcel požiadať Vás, kolegovia poslanci a príslušný odbor, keby sa nejaký taký malý chodník mohol zabezpečiť, aby sa tam mamička mohla dostať s dieťaťom. Požiadal by som aj o opravu oplotenia a možno aj o náhradu oplotenia, ktoré bude pevnejšie a nezničí sa po pol roku, ako tento plot.

3. Prvým problémom je panelová cesta za bytovými domami na ulici Gen. Svobodu. Cesta je v mnohých úsekoch poškodená a prepadnutá a mnohé autá jazdia radšej po trávniku a po tráve. Druhým problémom je státie a parkovanie vozidiel na ulici Komenského. Najma popoludní je tam súvislý rad stojacich aut a vznikajú nebezpečné situácie, keď deti vychádzajú zo ZUŠ a nevidia na cestu, rovnako ako vodiči, ktorí musia tento súvislý rad vozidiel obchádzať. Neďaleko je parkovisko, na ktorom sa dá pohodlne parkovať. Tretí problém, na ktorý chcem poukázať je porušovanie zákona o dopravných predpisoch, napríklad porušovanie zákazu vjazdu do areálu základnej školy a gymnázia dukelských hrdinov. Zákaz málokto dodržiava a neviem, či niekto vykonáva kontrolu na tomto mieste. Je tam mnoho aut, ktoré nemajú oprávnenie na vstup do areálu a zasa vznikajú pre deti nebezpečné situácie.

4. Bolo plánované osvetlenie nábrežia Ladomírky od pešej zóny po základnú školu a ja navrhujem, aby sa predĺžilo až k mostu na sídlisko (nerozumiem), pretože týmto valom a nábrežím chodí veľa ľudí a vytvorila by sa jedna súvislá cesta.
Ja by som chcel upriamiť pozornosť na most na ulici Festivalovej vzhľadom na to, že nás čakajú dni slávností mesta, cyklistické preteky a podľa mňa je ten most poškodený. Poprosil by som teda pána vedúceho odboru výstavby aby s nejakým statikom most skontroloval, aby sme vedeli, či ten most je potrebné opravovať akútne, alebo máme ešte nejaký čas.

4. Mňa napadol návrh, ktorý som počula taisto od viacerých občanov a jedná sa o most cez Ladomírku smerom k predajni Agromilk. Zospotu je ten most značne prehrdzavený a je otázkou času, kedy dôjde k nejakej havárii- teraz by bola podľa mňa oprava ešte relatívne malá. Druhý návrh prišiel od spoločenstva občanov žijúcich v bytovke za Lidlom číslo 228. Myslím, že už podali aj žiadosť na príslušný odbor, kde žiadajú o zákaz prejazdu cez ich ulicu. Reálna situácia je totiž taká, že všetky zásobovacie autá, ktoré idú zo sídliska smerom do mesta nejdú na hlavnú cestu, ale idú rovno popred tu bytovku a niekedy je to dosť zložitá situácia.

2.6.2016
 

Radi by sme Vám konkrétne reagovali na každý podnet od poslancov, ktorý by sme aj radi rovno riešili, no nie je to možné, v nasledujúcich vetách sa to budeme snažiť vysvetliť. 

Poslanci na ostatnom neplánovanom zastupiteľstve adresovali v bode rôzne niekoľko podnetov od občanov. Tieto požiadavky poslancov považujeme za podnetné a radi by sme občanom vyšli v ústrety. Predošlí primátor mesta mal možnosť rozhodnúť o použití financií do výšky až 100 tisíc eur, ktoré mohli byť využité aj na okamžité riešenia, napr. situácie s vybudovaním chodníka pri detskom ihrisku alebo iných akútnych opravách. Súčasný primátor ma k dispozícii rozhodnúť o investícii do výšky 1 tisíc eur, čo predlžuje a aj komplikuje rýchle opravy. Budeme veľmi radi, keď poslanci, ktorí prídu s podnetom od občanov, aby navrhli aj financovanie opravy, či rekonštrukcie. V takom prípade môže poslanec podať návrh na uznesenie a v poslaneckom zbore sa môže hneď podporiť návrh na financovanie opráv. Pri súčasnom stave rozpočtu a možnostiach primátora je však ťažké realizovať všetky podnety a preto sa nimi môžeme zaoberať postupne podľa finančných možností súčasného rozpočtu.
Pri havarijnom stav strechy na DEK pristupujeme práve k odstráneniu poruchy, pričom zvolávame ostatných vlastníkov tejto nehnuteľnosti a snažíme sa situáciu riešiť čo najrýchlejšie.

Opravu mostu na Festivalovej ulici vnímame tiež ako veľmi potrebnú a radi by sme k jeho kompletnej rekonštrukcii pristúpili čo najskôr. Táto oprava je však pre mesto finančne veľmi náročná a preto sa zaujímame o možnosti financovanie cez projekty. Veríme, že vhodnou výzvou, prípadne s pomocou PSK by sme sumu, ktorá sa odhaduje na 500 tisíc eur vedeli získať.

Podnety, ktoré nie sú tak finančne náročné sa snažíme riešiť maximálne promptne, čoho dôkazom je aj rýchla reakcia na záujem občanov o hojdačku pre deti do 3 rokov, ktorú požadoval poslanej Breznoščák osadiť na ihrisku na Karpatskej ulici. Veríme, že spoluprácou medzi poslancami a vedením mesta sa budú aj väčšie opravy uskutočňovať rýchlejšie, záleží však na financiách, ktoré je možné vydeliť len zmenou rozpočtu poslancami mesta.

Občania, ktorí majú záujem o zmeny v doprave môžu svoju žiadosť ako spoločenstvo adresovať na odbor dopravy a rovnako na komisiu dopravy. Je však dôležité, aby sa dohodli občania daného spoločenstva, tak ako to je pri výrube, či orezávaní stromov. V súčastnosti evidujeme niekoľko žiadosti na zmenu dopravného značenia a k týmto žiadostiam bude zasadať pracovná skupina odboru dopravy v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou a technickými službami mesta.

  
1.6.2016
  Koľko ľudí sa podpísalo pod petíciu týkajúcu sa otvorenia Reštaurácie Jasmín na Goldbergerovej ulici? Na čo sa sťažujú? Ako bude mesto Svidník riešiť tento problém? Obmedzí mesto Svidník otváracie hodiny tejto prevádzky?
   
 2.6.2016  
  Mesto Svidník obdržalo petíciu 109 občanov, ktorí v nej žiadajú o skrátenie otváracej doby pre prevádzku reštaurácie Jasmin. Petíciou občanov sa zaoberáme a budeme postupovať v zmysle zákona, ale vzhľadom na to, že prevádzka reštaurácie ešte nepožiadala o schválenie prevádzkovacieho času, nie je možné na petíciu hneď reagovať.
1.6.2016
  Poprosíme informácie o ceste Chrudímčanov do Svidníka. 
   
2.6.2016
  Ahojte, zaujímali ste sa aj o návštevu občanov z mesta Chrudim, ktorú na FB prezentoval poslanec Málek z Chrudimi.

 Mesto Chrudim sa v rámci svojich aktivít tento rok zameralo aj na poznávacie cesty do partnerských miest a ponúkli svojim občanom možnosť cesty do poľskej Olešnice a do mesta Svidník.

Mesto Chrudim ponúka svojim občanom trojdňový výlet v dňoch od 9. - 11. septembra, kde majú možnosť vidieť cirkevné a vojenské pamiatky v našom meste a okolí.
V programe majú Chrudímčania VHÚ, oddelenie Svidník s parkom vojenskej techniky a Pamätníkom sov. armády. Tiež budú mať možnosť výjazdu na Duklu a pokochať sa výhľadom z veže na Dukle. Výletníkom je ponúknutá obhliadka skanzenu a účasť na varení pirohov na skanzene.

Všetky tieto aktivity vznikli na podnet chrudimských poslancov a tento pobyt si občania hradia sami.
Sme radi, že krásne historické mesto Chrudim prejavilo záujem o spoznávanie práve nášho mestečka a ak by zo strany Svidníčanov prišiel záujem o organizovanie výletu v Čechách, mohli by sme aj my zvažovať podobnú aktivitu.

 31.5.2016  
  Budeme preto radi, ak nám o návšteve z Chrudimu napíšete a poskytnete aj zopár fotografií. Rovnako vás chceme poprosiť aj o poskytnutie zoznamu všetkých hostí, ktorí počas Rusínskeho festivalu navštívili Svidník na pozvanie mesta a zároveň sa chceme opýtať, ako bolo zabezpečené financovanie ich pobytu vo Svidníku.
   
   
2.6.2016
  Počas štvrtého ročníka Rusínskeho festivalu sme mali možnosť v našom meste privítať vzácnych hostí z Českej republiky, Ukrajiny a Srbska. Mesto Svidník bolo poctené návštevou z nášho partnerského mesta Chrudim, ktoré navštívili v minulom roku poslanci svidníckeho zastupiteľstva.
Delegácia z Chrudimi prijala pozvanie na program v sobotu a v nedeľu, počas ktorého mali možnosť spoznať krásy Svidníka. Boli oboznámení s históriou mesta i kraja, veľký záujem prejavili o obhliadku Dukly, navštívili SNM-MUK spolu so skanzenom i VHÚ Svidník a mali obhliadku rôznych inštitúcií, ktoré ich zaujímali. Vzhľadom na pracovné zameranie mali v harmonograme školstvo, odpadové hospodárstvo, sociálnu oblasť, bytovú oblasť i tepelné hospodárstvo a boli im ponúknuté aj oddychové aktivity ako návšteva Vodného sveta, prelet nad Svidníkom i návšteva kostolíkov v okolí. Radi by sme preto aj touto cestou poďakovali všetkým zúčastneným za veľkú ochotu a ústretovosť a najmä za bezplatné služby pre našich hostí.
Hostia z partnerského mesta Chrudim i hostia zo Srbska boli oficiálne privítaní v našom meste v sobotu pred obedom. Pri tejto príležitosti udelil primátor mesta Svidník Ján Holodňák Cenu primátora Petrovi Řezníčkovi, starostovi mesta Chrudim za dobrú spoluprácu a dlhoročné udržiavanie partnerstva medzi našimi mestami. Rovnako bola udelená Ďakovná plaketa mestu Chrudim za vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu s mestom Svidník a Ďakovná plaketa KPD Karpati Vrbas za výbornú spoluprácu a šírenie rusínskej kultúry vo Svidníku.
Toto oficiálne stretnutie s podpisom hostí do pamätnej knihy mesta Svidník sa udialo v koncertnej sále ZUŠ Svidník za účasti po

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.