Prednosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Šandala

OSOBNÉ ÚDAJE  
Dátum narodenia: 7.5.1964
Miesto narodenia: Bardejov
Bydlisko: Svidník
Stav:  Ženatý, 3 deti

 

VZDELANIE
1978 – 1982  Gymnázium DH Svidník
1982 – 1987 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
INÉ
1990 Základný kurz výpočtovej techniky
1995 Školenie výchovných poradcov
1997 I. kvalifikačná skúška
2001 II. kvalifikačná skúška
2001 Príprava vedúcich pracovníkov
2005 ECDL
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
1987-1999 SPŠO Svidník, učiteľ, výchovný poradca
1999-2005 SOUO arm. Gen. Ľ. Svobodu, riaditeľ
2005 SZŠ Milosrdného Samaritána Svidník, učiteľ
2006-2010 S. A. STYLE, s.r.o., konateľ, vedúci útvaru
2011 - Mestský úrad Svidník, prednosta
OCENENIA
2004 Ďakovný list predsedu PSK
JAZYKY
nemecký pasívne
ukrajinský pasívne
ruský pasívne
ZNALOSTI PRÁCE NA PC
MS Windows, MS Office, OpenOffice, Internet, E-mail
OSTATNÉ ZNALOSTI
Vodičský preukaz skupiny A, B
ZÁUJMY A AKTIVITY
Literatúra, chalupárčenie, hudba, film
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Telefón: + 421 54 4863 605
Mobil: 0915 910 387
Fax: +421 54 7522 394
E-mail: prednosta@svidnik.sk; vladimir.sandala@svidnik.sk

SEKRETARIÁT PREDNOSTU
   
Zamestnanci: Ružena Sipľaková, Ing. Jozef Pajzinka, Mgr. Tatiana Čarná                                   
   
MESTSKÝ ÚRAD  
  Kontakty
  Stránkové hodiny

 

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenováva a odvoláva primátor.
Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

Prednosta najmä:
  • vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, dohliada na zvyšovanie
  • efektívnosti činnosti mestského úradu, prijíma opatrenia na racionalizáciu organizácie práce, zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov mesta pracujúcich na mestskom úrade,
  • zabezpečuje poslancom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností.

V čase neprítomnosti prednostu mestského úradu zastupuje na základe písomného poverenia a v rozsahu vymedzených pôsobností zástupca určený z jemu priamych podriadených

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.