Elektronická tabuľa / Oznámenie o začatí prác na Územnom pláne zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“

 

O Z N Á M E N I E
o začatí prác na Územnom pláne zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“
 
 
Mesto Svidník ako orgán územného plánovania v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) začalo práce na Územnom pláne zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“.  
 
V súčasnosti platný Územný plán mesta Svidník bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 29.9.2009 uznesením číslo 259/29.9.2009. Obstarávanie Územného plánu zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“ bolo zahájené v súvislosti s návrhom funkčného využitia územia v danej lokalite. 
 
Mesto Svidník týmto oznamuje občanom mesta, všetkým právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim na území mesta Svidník, že svoje požiadavky a námety k Územnému  plánu zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“, môžu predložiť písomne na Mestský úrad, odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja vo Svidníku najneskôr do 19.06.2012.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. Ján Holodňák
                                                                                                                   primátor mesta

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.